Zpracování osobních údajů

Naše webové stránky používají k analýze návštěvnosti a vylepšování našich služeb soubory cookies. O tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde.

Informační memorandum v souvislosti s právní úpravou podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Dle čl. 12 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou všichni správci osobních údajů, v souladu se zásadou transparentnosti při zpracování osobních údajů, povinni poskytnout všem osobám, jejichž osobní údaje zpracovávají (subjekty údajů – SÚ), informace uvedené v čl. 13 a 14 Nařízení.

Údaje o správci osobních údajů:

MOISES stavební s.r.o.
IČ: 024 32 706
se sídlem Osvobozená 143, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 33580

Kontaktní údaje:

tel: 731 019 510
e-mail: martinmoises@seznam.cz

Společnost MOISES stavební s.r.o., jako správce osobních údajů, při výkonu své činnosti v souladu s předmětem svého podnikání a nabízení svých služeb zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterými jsou především zaměstnanci, odběratelé služeb - spotřebitelé, obchodní partneři (dodavatelé a odběratelé zboží a služeb), subdodavatelé a ostatní osoby (externě spolupracující osoby). Prioritou správce je při činnostech zpracování osobních údajů fyzických osob jejich řádná ochrana a transparentnost všech činností, proto v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přistupuje k podání podrobné informace, k jakým účelům a jaké osobní údaje fyzických osob zpracovává.

Společnost MOISES stavební s.r.o., jako správce osobních údajů, tímto současně vydává veřejné ujištění, že při veškerých činnostech zpracování osobních údajů fyzických osob jsou dodržována přísná pravidla stanovující, které osobní údaje je možné zpracovávat, k jakým konkrétním účelům a v neposlední řadě stanovení a dohled nad tím, kteří zaměstnanci správce mají k osobním údajům přístup a smějí s nimi nakládat přesně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejícími právními předpisy.

01V případě zaměstnanců zpracovává společnost MOISES stavební s.r.o., jako správce, následující osobní údaje s uvedením účelu a právního základu zpracování:

Pro potřeby personální agendy:

 • jméno a příjmení, titul, datum narození, místo narození, adresa bydliště příp. doručovací adresa, číslo dokladu totožnosti, číslo průkazu zdravotního pojištění, pracovní zařazení, údaje o vzdělání a dosažené praxi, rodinný stav, znalost jazyků, číslo bankovního účtu, údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na výkon práce, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa), podpis

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě plnění právní povinnosti příp. na právním základě oprávněného zájmu správce ve smyslu zařazení zaměstnance na pracovní pozici, odpovídající jeho možnostem a schopnostem, dosažitelnosti zaměstnance v případě mimořádných pracovních událostí a prevence vzniku zdravotní újmy zaměstnanci. Případné použití fotografií zaměstnanců a pořizování kopií občanských průkazů, řidičských průkazů a kartiček pojištěnce zdravotního pojištění je prováděno na základě právního titulu uděleného souhlasu.

Pro potřeby mzdové a daňové agendy a agendy sociálního a zdravotního pojištění:

 • zaměstnanci: jméno a příjmení, předchozí příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, pohlaví, adresa bydliště příp. doručovací adresa, číslo dokladu totožnosti, název (kód) zdravotní pojišťovny, podpis
   
 • rodinní příslušníci: jméno a příjmení, datum narození
   
 • děti: jméno a příjmení, rodné číslo

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě plnění právní povinnosti dle příslušných právních předpisů v oblasti daní, sociálního a zdravotního pojištění a důchodového zabezpečení a na právním základě plnění pracovní smlouvy.

Mzdová agenda je zpracovávána prostřednictvím externí účetní firmy, které jsou k tomuto zpracování pravidelně poskytovány osobní údaje zaměstnanců, v rozsahu nezbytně nutném k řádnému zpracování mzdové a daňové agendy a agendy sociálního a zdravotního pojištění. Zpracování mzdové agendy je prováděno v prostorách správce na technických zařízeních a softwarových aplikacích správce.

Pro potřeby BOZP a ostatních školení a vzdělávání zaměstnanců:

 • jméno a příjmení, datum narození, pracovní zařazení, adresa bydliště, podpis Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě plnění právní povinnosti příp. na právním základě oprávněného zájmu správce ve smyslu zajištění odpovídající odbornosti zaměstnance a předcházení mimořádným událostem při výkonu práce zaměstnancem.

Pro potřeby obchodního vedení a organizačního zajištění činnosti obchodní společnosti správce:

 • vybraní zaměstnanci: jméno a příjmení, pracovní pozice, kontaktní údaje – pracovní telefon a pracovní e-mailová adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě oprávněného zájmu správce ve smyslu klientské přívětivosti a podpory obchodních a ostatních podnikatelských zájmů obchodní společnosti správce. Soukromé kontaktní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány na základě právního titulu uděleného souhlasu.

Pro potřeby výzvy k součinnosti s orgány veřejné moci a ostatními oprávněnými osobami:

 • zaměstnanci: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, informace o příjmech ze zaměstnání
   
 • rodinní příslušníci: jméno a příjmení, datum narození
   
 • děti: jméno a příjmení, rodné číslo

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě plnění právní povinnosti.

02V případě odběratelů - spotřebitelů poskytovaných služeb zpracovává správce následující osobní údaje s uvedením účelu a právního základu zpracování:

Pro potřeby uzavírání, změn a ukončování obchodních smluv a smluv o poskytování služeb a vedení související dokumentace

 • zákazníci - spotřebitelé: jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, adresa dodacího místa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, podpis

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě splnění smlouvy a plnění právní povinnosti.

Účetní agenda je zpracovávána prostřednictvím externí účetní firmy, které jsou k tomuto zpracování poskytovány příslušné údaje zákazníků - spotřebitelů, v rozsahu nezbytně nutném k řádnému zpracování účetní agendy. Zpracování účetní agendy je prováděno v prostorách správce na technických zařízeních a softwarových aplikacích správce.

03V případě obchodních partnerů a subdodavatelů zpracovává správce následující osobní údaje s uvedením účelu a právního základu zpracování:

Pro potřeby vedení obchodní a smluvní agendy:

 • OSVČ: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla firmy příp. provozovny, číslo bankovního účtu, podpis, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, datová schránka)
   
 • právnické osoby: jméno a příjmení, pracovní pozice příp. funkce v obchodní společnosti, podpis, kontaktní údaje – telefon a e-mailová adresa. Zpracovávané osobní údaje se týkají oprávněných zástupců příslušné právnické osoby (statutární orgán, člen řídícího a výkonného orgánu společnosti, zmocněný zástupce, zaměstnanec)

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě plnění smlouvy.

Pro potřeby vedení účetní agendy:

 • OSVČ: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla firmy příp. provozovny, číslo bankovního účtu, podpis, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, datová schránka)
   
 • právnické osoby: jméno a příjmení, podpis, kontaktní údaje – telefon a e-mailová adresa. Zpracovávané osobní údaje se týkají oprávněných zástupců příslušné právnické osoby (statutární orgán, člen řídícího a výkonného orgánu společnosti, zmocněný zástupce, zaměstnanec)

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě plnění právní povinnosti a na právním základě plnění smlouvy.

Účetní agenda je zpracovávána prostřednictvím externí účetní firmy, které jsou k tomuto zpracování poskytovány příslušné údaje obchodních partnerů nebo jejich zástupců, v rozsahu nezbytně nutném k řádnému zpracování účetní agendy. Zpracování účetní agendy je prováděno v prostorách správce na technických zařízeních a softwarových aplikacích správce.

Pro potřeby vedení klientské databáze a podpory obchodní činnosti správce:

 • OSVČ: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa sídla firmy příp. provozovny, číslo bankovního účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, datová schránka)
   
 • právnické osoby: jméno a příjmení zástupce, pracovní pozice příp. funkce v obchodní společnosti, kontaktní údaje – telefon a e-mailová adresa. Zpracovávané osobní údaje se týkají zástupců příslušné právnické osoby (statutární orgán, člen řídícího a výkonného orgánu společnosti, zmocněný zástupce, zaměstnanec)

Uvedené osobní údaje správce zpracovává na právním základě oprávněného zájmu správce ve smyslu klientské přívětivosti a podpory obchodních a ostatních podnikatelských zájmů obchodní společnosti správce.

Podle čl. 21, odst. 1 a 2 má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud je správcem prováděno na právním základě oprávněného zájmu správce nebo na právním základě splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Podle čl. 21, odst. 2 má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud je správcem prováděno pro účely přímého marketingu.