Všeobecné obchodní podmínky

Naše webové stránky používají k analýze návštěvnosti a vylepšování našich služeb soubory cookies. O tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, si můžete přečíst zde.

Všeobecné obchodní podmínky Společnosti MOISES stavební s.r.o.

01 Smluvní strany

 1. Označení smluvních stran určuje, zda je smlouva uzavřena s fyzickou osobou, či právnickou osobou. U právnické osoby je k platnosti smlouvy nezbytné uvedení IČ a u fyzické osoby pak datum narození. Bez uvedení těchto údajů k platnosti smlouvy nedojde.
 2. Každá smluvní strana nese odpovědnost za adresu, kterou ve smlouvě o dílo uvedla.
 3. Veškerá korespondence a písemný styk mezi stranami je veden na adresy, které smluvní strany ve smlouvě o dílo uvedly, včetně elektronické komunikace.
 4. Veškerá korespondence se má za doručenou tehdy, pokud uplyne úložní doba pro uložení doporučené zásilky stanovená Českou Poštou a.s., či tehdy, kdy se jedné smluvní straně vrátí zásilka jako nedoručená.
 5. Ke změně adresy uvedené v bodě 1. může dojít pouze po dohodě obou smluvních stran a to vždy písemnou formou.
 6. V případě, že má dojít k jakémukoliv plnění dle smlouvy o dílo na jiné adrese, než té, kterou smluvní strana ve smlouvě o dílo uvedla, musí být tato adresa ve smlouvě jednoznačně uvedena.
 7. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy, u kterých na jejich existenci odkazuje uzavřená smlouva.

02 Předmět díla

 1. Předmět díla je vždy určen ve smlouvě o dílo. Pokud není ve smlouvě o dílo určeno jinak, není předmětem díla finální začištění stavebních konstrukcí, finální úklid.
 2. Předmět díla může být určen přílohou smlouvy o dílo. V takovém případě je ve smlouvě o dílo uveden odkaz na tuto přílohu. Každá příloha však musí být podepsána, jinak není součástí smluvního vztahu.
 3. Pokud jsou tyto všeobecné smluvní podmínky podepsány oběma smluvními stranami a není vypracována písemná smlouva o dílo, má se za to, že smlouva byla sjednána v ústní formě.

03 Doba plnění

 1. Dílo je ze strany zhotovitele plněno vždy v termínech uvedených ve smlouvě o dílo.
 2. Pokud není termín splnění díla určen ve smlouvě o dílo kalendářním datem, ale lhůtou, počítá se lhůta k plnění díla od okamžiku zaplacení první zálohy ze strany objednatele a to tak, že pokud posledním dnem lhůty je pátek, za splnění lhůty se ještě považuje následující pondělí, resp. další pracovní den.
 3. Objednatel je vždy povinen převzít i dílčí plnění, či plnění v prodlení, pokud od smlouvy o dílo neodstoupil, či smlouva o dílo jiným způsobem nezanikla.
 4. Pokud je součástí smlouvy o dílo i dodání movitých věcí, které jsou v nesmontovaném stavu (příslušenství), je objednatel povinen zkontrolovat počet balení a nejpozději do 5 dnů případně reklamovat obsah balení.
 5. K převzetí díla může dojít i osobou, která je zplnomocněna za objednatele jednat a to ze zákona či z plné moci. Zákonné zmocnění může objednatel vyloučit pouze písemně. Plná moc nemusí mít písemnou formu. Manželé se vzájemně zastupují, pokud to objednatel prokazatelně písemně nevyloučí.
 6. Pokud jsou součástí smlouvy o dílo i stavební či jiné práce je povinen objednatel umožnit jejich provedení a místo prací připravit, tj. zajistit odběr elektrické energie, vody, případně místo prací vyklidit. Pokud není místo dodání díla dostatečně připraveno, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost písemně upozornit.
 7. Pokud Objednatel neumožní Zhotoviteli v dohodnutém termínu montáž, musí uhradit náklady s tím spojené  (cestovné + ušlý zisk).
 8. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zálohy dochází k posunutí termínů uvedených v odst. 1 o dobu prodlení objednatele.
 9. Objednatel potvrzuje, že byl zhotovitelem poučen o tom, že montáž dle smlouvy o dílo je náročná na tvorbu prachu a stavebního odpadu. Objednatel tak odpovídá za přípravu místa montáže a je povinen místo zabezpečit proti případným škodám na jeho majetku.

04 Platby

 1. Objednatel je povinen plnit veškeré termíny placení záloh stanovené ve smlouvě o dílo.
 2. Veškeré platby dle smlouvy o dílo jsou uhrazeny dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, či prokazatelným doručením poštovní poukázky způsobilé k proplacení ve prospěch zhotovitele. Platbu lze splnit i hotovostí; pak se má za den splnění den, který je uveden v příjmovém dokladu.
 3. Na zaplacení jakýchkoliv plateb dle smlouvy o dílo nelze započítat jakoukoliv pohledávku kupujícího, ať již vznikla na základě smlouvy, nebo jiného právního důvodu.
 4. Povinnost k úhradě té které platby dle smlouvy o dílo není dotčena případným chybným vystavením fakturačních dokladů.
 5. Případný přeplatek jakékoliv částky je vrácen ze strany zhotovitel pouze na písemnou výzvu ze strany objednatele.
 6. Pokud jsou ve smlouvě uvedeny jakékoliv ceny, jsou to ceny bez DPH, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
 7. Zhotovitel má právo v průběhu smlouvy požádat o předčasné zaplacení celé ceny za dílo v případě, že bude na objednatele nařízena exekuce, či bude podán na jeho osobu insolvenční návrh. Do doby zaplacení ceny za dílo je pak Zhotovitel oprávněn přerušit veškeré práce na předmětu díla.

05 Další práva a povinnosti

 1. Zhotovitel je povinen vždy usilovat o spokojenost objednatele, tudíž vycházet ve všech technických řešeních z přání objednatele, pokud je to možné.
 2. Zhotovitel je povinen vždy hájit zájmy objednatele. Zhotovitel pro provedení díla, resp. pro ucelenou část díla nevyužívá a nevyužije žádného subdodavatele.
 3. Zhotovitel neodpovídá za okolnost, že konkrétní provedení díla následně nebude splňovat estetické požadavky objednatele.
 4. Práva a povinnosti z této smlouvy nelze bez písemného souhlasu obou smluvních stran postoupit na třetí osobu. Výjimku tvoří případný prodej pohledávky zhotovitele k zaplacení ceny za dílo.

06 Záruční lhůta

 1. Není-li dohodnuto jinak, záruční doba za dílo jako celek včetně jeho jednotlivých částí činí 5 let.
 2. Pokud nejsou stroje, technologická zařízení a výrobky neoddělitelnou součástí díla, záruční doba na dodávky takových zařízení, výrobků a strojů, na něž jejich výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců, záruční doba na dodávky takových zařízení, výrobků a strojů, na něž jejich výrobce nevystaví záruční list nebo neposkytne záruku, se sjednává v délce 24 měsíců.

07 Reklamace a odstraňování vad

 1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V písemné reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu reklamovaných vad.
 2. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, je objednatel oprávněn požadovat změnu technologie nebo materiálu použité k odstranění vady.
 3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, zda vadu odstraní, kdy nastoupí k odstranění vady a v jaké lhůtě vadu odstraní, tj. zda ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě nebo ve lhůtě kratší. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
 4. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vad díla v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 7 dní od dne obdržení reklamace objednatele k odstranění vad díla nebo neodstraní-li vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn podle svého uvážení odstranit vady díla na náklady zhotovitele sám nebo je nechat odstranit jinou třetí osobou na náklady zhotovitele. Při samotném odstraňování vad díla je zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného úsilí, které lze požadovat, jinak odpovídá objednateli za škodu, kterou mu způsobí. V případě, že vady díla odstraní objednatel nebo jím navržená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku poskytnutou zhotovitelem dle smlouvy.

08 Ukončení smlouvy

 1. Smlouvu o dílo je možné ukončit pouze a jen z důvodů uvedených v zákoně.
 2. Veškeré smlouvy jsou uzavírány pouze v provozovnách Zhotovitele, což Objednatel potvrzuje parafováním těchto obchodních podmínek.

09 Závěrečná jednání

 1. Právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí, pokud není ve smlouvě, či těchto podmínkách uvedeno jinak, občanských zákoníkem–zákonem č.89/2012 a dalšími zákony na ochranu spotřebitele. V případě, že se smlouva o dílo, či text těchto všeobecných smluvních podmínek dostane do konfliktu s kogentními ustanoveními zákona, má přednost zákonná úprava. Pokud se v budoucnu ukáže jakákoliv část smlouvy o dílo, či část těchto smluvních podmínek z jakéhokoli důvodu jako neúčinná, neplatná, nemá to vliv na platnost zbývajících částí smlouvy o dílo, či těchto všeobecných smluvních podmínek.
 2. Právní vztahy mezi zhotovitelem a cizím státními příslušníky, se vždy řídí právem ČR.
 3. Pracovním dnem se rozumí vždy dny pondělí až pátek v případě, že nejsou uznaným svátkem.
 4. Případné spory dle smlouvy o dílo a těchto všeobecných smluvních podmínek rozhodují vždy soudy ČR.